on януари 12, 2011 by reni in Какво е ЕМДР, Comments (0)

Официална дефиниция на ЕМДР

Официална дефиниция  на ЕМДР, базисни принципи, цел на ЕМДР, рамка на ЕМДР, използвани методи в ЕМДР

на  EMDR INTERNATIONAL ASSOCATION

Приета :  5/26/03, 10/18/03 и ревизирана 10/25/09

1.0А ЕМДРИА има динамична дефиниция, създадена   за да посрещне нуждите на клиенти, прагктикуващи, здравни служби, обучителни програми, изследователи и администратори на програми.

А.2. Глобална дефиниция- ЕМДР е научно валидизиран, интегративен психотерапевтичен подход, разработен в 8 фази, който се базира на теорията, че по-голямата част от психопатологиите се дължат на травматично преживяване или на   травмиращи житейски събития. В следствие на тях  се  уврежда  вродената способност на клиента да преработи и интегрира  преживяването или преживяванията в ЦНС.

Ядрото на ЕМДР – терапията включва активиране на  компоненти на травматичния спомен или травмиращото житейско събитие и свързването на тези компоненти с алтернативно билатерално / двустранно стимулиране на вниманието. Този процес улеснява протичането на нормалната преработка и интеграция на информацията. В резултат на този  терапевтичен подход  се облекчават  симптомите, намалява се дистресът  от спомена, подобрява се себеоценката, намаляват телесните оплаквания    и се разрешават проблемите с настоящите и бъдещи провокиращи фактори.

А2A.  Цел на дефиницията - целта на такава  дефиниция е  да служи като база в развитието и  реализирането на политиките във всички програми на ЕМДРИА за осъществяване на нейната мисия. С тази дефиниция се подпомага съгласуваността   в ЕМДР – обучението, стандартите, сертифициране/ акредитирането, продължаващо обучение и клиничното приложение, като се поощрява бъдещето  развитие  на ЕМДР чрез разумен баланс межди иновации и  научни изследвания. Тази дефиниция осигурява  ясна обща  референтна рамка    за  ЕМДР терапевтите, потребителите, изследователите, медиите и обществеността.

А2B. Базисни  източници и принципи на развитие –  Франсин Шапиро , Ph.D, разработва  ЕМДР на база  клинични наблюдения, контролирани изследвания, обратна връзка от терапевти, които тя е обучила и предишни научни изследвания на процеса на преработка на информацията. Оригиналният източник на ЕМДР води началото си  от модела Ускорена преработка на информацията  на Шапиро, описан в трудовете й  ( Shapiro, 1995). ЕМДРИА приема модела  на Адаптивна преработка на информацията (AIP) (2001) на Шапира  като работен модел, който да  ръководи клиничната практика, да обяснява ЕМДР – ефектите и да служи като обща платформа за теоретични дискусии.  Други модели за преработка на иформацията като Transfer-Appropriate Processing model, The Cortical Reinstatement model,The Parallel – Distributed/Connectionistic model  и  Thalamocortical- Temporal Binding  model  добавиха нов потенциал за разбирането на  неврофизиологичната основа на ЕМДР-процеса. Изясняването на механизми и модели  се разбира като продължаващ  и отворен процес.

А.2С. Цел на ЕМДР – В по- широк смисъл ЕМДР се стреми да намали човешкото страдание и да помогне на индивидa и обществото  да реализират своя потенциал за развитие при минимален риск при прилагането му.  По отношение на клиента, целта ЕМДР –  терапията  е, да се  постигне  най-голям и значим ефект  от лечението във възможно най-кратък срок,  като се  запази неговата стабилност в една балансирана семейна  и социална система.

А.2Д. Рамка на ЕМДР- ЕМДР е подход в психотерапията, който се основава на вярването, че повечето хора имат естествено присъща  способност да се стремят  към здраве и психичен инегритет,  както имат и  вътрешния капацитет да го постигнат. Този подход  се състои от единствени по рода си стандартизирани процедури и клинични протоколи, които са комбинирани с уникалния елемент на двустранно стимулиране на вниманието. Този процес активира спомена  за  събития, причиняващи ни тревога  и подпомага протичането на нормална преработка на информацията и интегрирането й. Интервенцията на терапевта е сведена до този минимум, който е необходим за да продължи процеса на преработка на информацията,  докато  се постигне нейната резолюция. В ЕМДР са включени компененти от различни психотерапии (психодинамична, когнитивно поведенческа, интерперсонална, клиент-центрирана и телесно ориентирана)

А2.Е. Метод – ЕМДР използва специфични психотерапевтични процедури като:

  1. достъп до съществуващата информация
  2. въвеждането на нова информация
  3. подпомагане процеса на преработка на информацията
  4. задържане достъпа до неподходяща информация.

Уникалното за ЕМДР терапията е разбирането, че незавършената преработка и не докрай интегрирането на травмата или житейски събития, предизвикващи тревожност  са  първопричината за психопатологията. Използват се специфични процедурни стъпки, които да осигурят достъп и преработка на информацията  като включат и   редуващо се билатерално  сензорно стимулиране. Тези добре дефинирани терапевтични процедури  и протоколи  имат за цел да създадат условия за двупосочност на вниманието, което да  улесни  процеса на преработка на информацията.  Използваният 8- фазен ЕМДР подход на лечение осигурява достатъчна стабилност  преди, повреме и след преработката на стресиращите и травматични спомени и асоциираните с тях стимули.

Tags: , , ,

Няма коментари

Вашият коментар

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>