on януари 12, 2011 by reni in Какво е ЕМДР, Comments (0)

Какво е ЕМДР и Как Действа

КАК ДЕЙСТВА ЕМДР

ЕМДР е терапия на  травматичния спомен, който ни създава проблеми, без да си даваме сметка за това.

Според  теорията на Франсин Шапиро (създателката на подхода), когато дадено травмиращо или стресиращо преживяване се случи, то може да ни залее и обичайните  начини за справяне   да не работят, а споменът за събитието да  бъде неадекватно преработен и дисфункционално съхранен  в изолирана  паметова  мрежа.

Когато тази мрежа бива активирана, индивидът може да преживее отново аспекти от оригиналното събитие,  при което често се стига до  неподходящи свръхреакции. Това обяснява, защо хора, които са преживели или са били свидетели на  травматичен инцидент, могат да имат отново и отново появяващи се  картини, мисли, вярвания или сънища. Непреработеният спомен за травматичното събитие  може да запази високо ниво на   сензорен и емоционален интензитет, дори и да са минали много години.

Това, което прави ЕМДР, е да работи с миналите, настоящите  и бъдещите аспекти  на дисфункционално  съхранените спомени. През фазата на преработката клиентът се обръща към безпокоящия го спомен чрез множество кратки сетове  от 10-15 секунди, като в същото време се фокусира върху двустранно  стимулиране на вниманието (т.е. чрез ръководено от терапевта двустранно движение на очите, алтернативно потупване на ръцете или двустранно слухово стимулиране). След всеки сет на двустранно стимулиране на вниманието, клиентът бива питан, какви асоциации са се появили  по време на тази процедура. Обикновено този нов материал става фокус на следващия сет. Този процес на двустранно стимулиране на вниманието и  появата на асоциации се случва много пъти в рамките на една сесия. Теорията  е, че ЕМДР работи директно  с паметовите мрежи и усилва преработката на информация като събира асоциациите от травматичния спомен и по- адаптивната информация, съдържаща се в други семантични паметови  мрежи. Смята се, че стресиращият материал се трансформира, когато  се свърже с нови връзки с по- позитивна и реалистична информация. Резултатът е трансформация на  емоционалните, сензорните и когнитивните компоненти на спомена, така че , когато  той се появи отново, индивидът няма  вече да е в дистрес. Вместо това той/ тя ще види  инцидента в нова перспектива,  по нов начин,  с нов инсайт, с  разрешени когнитивни нарушения, елиминиран емоционалeн дистрес   и облекчение от свързаните с това физиологични  напрежения.

Когато  дистресът или травматичното събитие са единичен инцидент, обикновено 3 сесии са достатъчни за лечението. Когато множество травматични събития  стават причина за здравословен проблем – като физическо, сексуално или емоционално насилие, родителско неглижиране, тежка болест, инцидент, нараняване или свързани със здравето травми, които довеждат до хронично влошаване на здравословното състояние  и благополучие,  или военна травма, времето за лечение  може да бъде по – дълго, а за да се завърши терапията на комплексна травма са нужни и много повече сесии.

Времето, което е необходима за  цялостното лечение ще зависи от историята на клиента. Цялостнaта  терапия на избрания  проблем и постигането на запланувания резултат включва 3- степенен протокол (1.- минали спомени, 2.-сегашни актуални проблеми, 3.- бъдещи действия), като  целта  е да се облекчат симптомите  като се разгледа пълната клинична картина. Целта на ЕМДР терапията  е да се преработят напълно   преживяванията, които причиняват проблема и да се включат  нови такива, които са необходими за  да си напълно здрав. ”Преработката” не означава да говорим за нея. ”Преработката означава  да се постигне състояние на научаване, което ще позволи, преживяванията, които създават проблеми,  да бъдат  “смляни” (асимилирани) и съхранени  по правилен начин в нашия мозък. Това означава, че това, което е полезно за нас, ще бъде научено и съхранено  с правилните/ уместните  емоции  в нашия мозък  и ще  бъде  в състояние да ни ръководи   по позитивен начин  в бъдеще. Неподходящите / неуместните емоции  в нашия мозък, вярвания  и телесни усещания  вече няма да ги има. Негативните емоции, чувства и поведения  са причинени главно от неразрешени и непреработени   по-рано преживявания, които ни тласкат в грешната посока. Целта на ЕМДР- терапията  е да ни остави с емоции, разбиране и перспективи, които ще ни водят  до здравословни и полезни поведения и взаимоотношения .

Минало, настояще, бъдеще

Макар  ЕМДР да може  в някои случаи  да доведе до по- бързи резултати, в сравнение с  други форми на терапия, темата не е скоростта. Важно е  да се помни, че всеки един клиент има различни нужди. Например, изграждането  на достатъчно  доверие (което се случва във фаза 2) може за даден клиент да отнеме  седмици, докато друг може да мине  бързо през първите 6 фази на терапията  само за да открие, че нещо по- важно   има нужда да бъде терапевтирано. Освен това, за да е завършено лечението,  е необходимо ЕМДР- терапията да  се фокусира  освен върху миналите спомени, които са довели до проблема, но и  върху настоящите провокиращи фактори,както и върху  уменията, които са ни   нужни  за справяне в бъдеще.

AIP-моделът

Теорията, която се използва понaстоящем като обяснение на ЕМДР, се нарича “Модел на преработка на информацията (AIP). AIP-моделът бе разработен за да обясни бързата промяна в посока позитивно разрешаване, което се случва в лечебния процес на ЕМДР (Shapiro, 2001). AIP-моделът приема, че “във всички нас физиологично е  включена вродена система, която да преработва  информацията до състояние на ментално здраве.”( Shapiro, 2002), Думата “информация”, по начина, по който е използвана тук, се отнася до всички външни и вътрешни сигнали, достигащи до нас посредством всички сензорни системи, известни също и като “преживяване/научаване   от опит”. В ЕМДР се приема за дадено, че AIP-системата  води до намаяване на дистреса и/или на негативните емоции – резултат на рзстройващи  ни преживявания. AIP-системата  води  до интегриране на разстройващата ни информация по по-позитивен начин. Но тя може да бъде възпрепятствана  или блокирана от травма, друг сериозен стрес или повлияна от психо-активни вещества.

Първата цел на ЕМДР –терапията е да получи достъп до  съхранените спомени и да ги преработи с набор от стандартизирани протоколи и процедури, които включват  серии от бързи (saccadic) движения на очите, аудиторни сигнали или тактилна стимулация.  Научни   изследвания  доказват, че движенията на очите  намаляват афекта и увеличават  флексибилността на вниманието  и  подобряват  епизодичната памет.( Andrade, Kavanagh, & Baddeley, 1997; Barrowcliff, Gray, Freeman, & MacCulloch, 2004; Christman, Garvey, Propper, & Phaneuf, 2003). ЕМДР подпомага процеса на асоцииране, което от своя страна би могло да трансформира дисфункционално съхранената информация и да я интегрира в подходящи контекстуални паметови мрежи. (Shapiro, 1995; Stickgold, 2002).

Tags: ,

Няма коментари

Вашият коментар

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>